Top menu

Har du fået tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne?

1670

Ny afgørelse giver mulighed for at genoptage sager ved mistet efterlønspræmie, hvis en arbejdsskadesag har udløst erstatning for tab af erhvervsevne.

En ny principafgørelse fra Ankestyrelsen, der nu giver mulighed for at arbejdsskadesager, hvor der er givet erstatning for tab af erhvervsevne, i nogle tilfælde kan genoptages.

Det kan ske, hvis den mistede efterlønspræmien ikke blev inddraget, da AES beregnede årslønnen før arbejdsskaden.

Baggrunden er, at Østre Landsret har slået fast, at den mistede efterlønspræmie kan indgå ved fastsættelsen af årsløn, selvom den tilskadekomne endnu ikke var begyndt optjeningen af efterlønspræmie, da skaden skete.

Det betyder, at det kan være relevant for dig at bede om at få din sag genoptaget, hvis du kan sandsynliggøre, at du ville have optjent efterlønspræmie, hvis du ikke var komme til skade på arbejde

Hvornår er det relevant at bede om genoptagelse?

Det kan være relevant for dig at bede AES genoptage din sag, hvis følgende gælder:

  • Du er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne
  • AES har afslået at tillægge efterlønspræmie ved fastsættelse af årslønnen med den begrundelse, at du ikke havde påbegyndt optjeningen af efterlønspræmie, da din skade skete
  • Du mener, at du har mistet efterlønspræmie som følge af din arbejdsskade, men AES har ikke taget stilling til dette forhold ved afgørelsen om årsløn
  • Afgørelsen er truffet i perioden 1999 til 2020
  • AES har tillagt efterlønspræmien til årslønnen, og AES tillagde mindre end værdien af 4 præmier.

Du vil som udgangspunkt ikke have krav på yderligere erstatning, selvom den mistede efterlønspræmie ikke blev tillagt din årsløn, hvis:

  • Din årsløn var fastsat til maksimalårslønnen (fremgår af AES’ afgørelse)
  • Du var var ansat i fleksjob på tidspunktet for ulykken
  • Du var overgået til folkepension på tidspunktet for ulykken

Sådan beder du om genoptagelse

Hvis du mener, at du er omfattet af ovenstående, kan du bede om genoptagelse af din sag.

Det gør du ved at bruge blanketten hos AES, som du finder her:

Blanket til genoptagelse af sager

Alle anmodninger om genoptagelse skal gå igennem AES – også selv om det var Ankestyrelsen, der senest traf en afgørelse i sagen.

Baggrund

Du kan læse mere om praksis og regler i Ankestyrelsens principafgørelse 2-20. Den finder du på Ankestyrelsens hjemmeside og i Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213385

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte AES på mail eller telefon.