Søgefelt

Torsdag 22/03 2018

OK 2018: Danmark kan blive sat på pause

Arbejdsgiverne har varslet en massiv lock-out i Danmark. Stort set alle offentlige ansatte medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet kan blive berørt af konflikten, men det kan også få betydning for andre medlemmer. Se, hvordan du skal forholde dig.

Over 150 af forbundets medlemmer er ansat i stat, regioner og kommuner, og de skal have fornyet overenskomsterne. Efter forhandlingerne brød sammen på hele det offentlige område, så blev parterne sendt til forhandling i Forligsinstitutionen.

Denne gang skal de offentligt ansatte VVS´ere mærke det økonomiske opsving i samfundet, fastholder Blik-og Rørarbejderforbundet, men arbejdsgiverne vil ikke imødekomme forventningerne til lønstigninger.

VVS-arbejdspladser der skal strejke
Blik -og Rørarbejderforbundet har ligesom resten af fagbevægelsen varslet strejker. Alle medlemmer på statens område er udtaget til strejke. På regionernes og kommunernes område er alle medlemmer ansat i Aalborg Kommune, på Hjørring Sygehus, Aalborg Sygehus og hos HMN Naturgas udtaget til strejke. Strejken kan begynde den 4. april, medmindre forligsmanden udsætter konflikten.

Omfattende lock-out
De offentlige arbejdsgivere har svaret igen med en omfattende lock-out. Lock-outen kan starte den 10. april, medmindre forligsmanden har udsat konflikten. Se præcis, hvilke arbejdspladser, som arbejdsgiverne har valgt at udtage til lock-out her... 

Hvis forligsmanden kan få parterne til at indgå et forlig, så sendes dette forslag til urafstemning blandt medlemmerne på det offentlige område. Hvis konflikten bryder ud, kan parterne mødes ved bordet og forhandle igen. Hvis der ikke indgås en aftale, så kan der komme et regeringsindgreb for at stoppe konflikten.

FOR DIG, DER ER UDTAGET TIL STREJKE ELLER LOCK-OUT

1: Hvis du er udtaget til at skulle strejke, så skal du på første dag møde op i din kreds og udfylde en registreringsblanket. Det samme gælder for medlemmer omfattet af lock-outen, hvis lock-outen træder i kraft. Det kræver fremmøde for, at du kan få konfliktstøtte.

2: Du får konfliktstøtte under strejke og lock-out. Det svarer til højeste dagpengesats. Hvis du ikke har fået direkte besked på mail om dette, så skal du kontakte din kreds for at få opdateret dine kontaktoplysninger.

3: Husk at meddele forbundet en mailadresse, som ikke er din arbejdsmail, da arbejdsgiver kan nægte dig adgang til mailboksen under strejke og lock-out.

4: Du optjener ikke anciennitet under konflikten. Du har ikke barns 1. og 2. sygedag. Du kan heller ikke tage omsorgsdage. Du kan ikke gå på ferie efter konfliktens ikrafttræden. Du kan ikke afspadsere under konflikten. Du kan heller ikke holde arbejdsgiverbetalt barsel, men du vil i stedet modtage barselsdagpenge. Du kan heller ikke holde anden orlov, medmindre den er påbegyndt senest når konflikten begynder.

5: Du kan få mere information hos din tillidsrepræsentant og din kreds om, hvordan du skal forholde dig under en eventuel konflikt.

FOR ALLE ANDRE MEDLEMMER

1: Konflikten kan påvirke f.eks. børnepasning, skoler og den kollektive trafik, men du skal som lønmodtager møde op og yde en sædvanlig indsats. Ellers kan det medføre påtaler, advarsler og det, der er værre.
 
2: Undersøg eventuelt, om der kan indgås aftaler lokalt med din arbejdsgiver om pasning af børn. Men vær opmærksom på reglerne om beskatning og indhentning af børneattester, hvis det bliver et formelt tilbud på arbejdspladsen.
 
3: Man skal fortsat møde på arbejde til den aftalte arbejdstid, selvom der kan komme ændringer i driften af den offentlige transport. Men man kan prøve at spørge, om der kan indgås aftaler lokalt om f.eks. ændringer i arbejdstiderne, afholdelse af ferie, afspadsering eller frihed uden løn, hvis virksomheden kan godkende det. Indgå disse aftaler hurtigst muligt.
 
4: Under konflikten må man ikke påtage sig arbejde, som er konfliktramt. Hvis du er i tvivl, så kontakt din kreds.
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt